• Łączy Firmy, Ludzi i Kraje

 • Tworzymy dla środowiska

Ocena oddziaływania środowiskowego

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) (ang. environmental impact assessment) jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska.

Podstawową regulacją prawną odnoszącą się do udostępniania informacji o środowisku jest art.74 ust.3 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ust. Z dnia 3 października 2008 art. 4 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Global Business Promotion Group jako spółka consultingowa wspomaga również  przedsiębiorców w zakresie wykonywania wszelkich opracowań środowiskowych wynikających z aktualnych przepisów prawnych niezbędnych do realizacji zamierzonych inwestycji.

 

Nasza oferta obejmuje:

Kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, Usługi doradcze dotyczące ochrony powietrza, powierzchni ziemi i wód oraz gospodarki odpadami.

Audyty środowiskowe oraz oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony środowiska.

 

Aby zaspokoić oczekiwania klientów Global Business Promotion Group zatrudnia doświadczonych specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe w zakresie sporządzania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

Uczestniczyliśmy w wielu procedurach uzyskiwania zezwoleń związanych z procesem inwestycyjnym, mamy bardzo duże doświadczenie we współpracy z partnerami z różnych branż i specjalności.

 

Nasze działania opieramy na:

Krajowy System Ocen Oddziaływania na Środowisko

Wymienione dyrektywy transponowane są obecnie ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Osobne jej części dotyczą oceny projektów dokumentów oraz przedsięwzięć.

Załączniki I i II Dyrektywy EIA zostały implementowane rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dział IV wymienionej ustawy zawiera przepisy regulujące zasady przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czyli oceny dotyczącej projektów dokumentów. Można je podzielić na następujące grupy:

projekty dokumentów:

  • planistyczne, np. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z art. 46 pkt 1 wymienionej ustawy, rozstrzygnięcie a priori),

  • sektorowe, które ustalają ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czyli przedsięwzięć określonych w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów (wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z art. 46 pkt 2 wymienionej ustawy, rozstrzygnięcie a priori),

  • realizacja których może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 (wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z art. 46 pkt 3 wymienionej ustawy, rozstrzygnięcie a posteriori, w wyniku screeningu),

  • inne niż wyżej wymienione, ustalające ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także realizacja których może powodować znaczące oddziaływanie na środowisko oraz mogące wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z art. 47 wymienionej ustawy, rozstrzygnięcie a posteriori, w wyniku screeningu).

Natomiast dział V przywołanej ustawy dotyczy oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, które można sklasyfikować następująco:


przedsięwzięcia, przed realizacją których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 1 wymienionej ustawy),

  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy, rozstrzygnięcie a posteriori, w wyniku screeningu)

przedsięwzięcia, przed realizacją których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • inne przedsięwzięcia niż te wymienione w wymienionym rozporządzeniu, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania, w związku z art. 59 ust. 2 wymienionej ustawy, rozstrzygnięcie a posteriori, w wyniku screeningu).


Projekty dokumentów wymienione w punktach pierwszym i drugim oraz przedsięwzięcia wymienione w punkcie pierwszym również mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 
Przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko stosuje się również w stosunku do zmian przyjętych dokumentów oraz zmian realizowanych lub zakończonych przedsięwzięć.

 

Najważniejsze pojęcia:

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, które określa środowiskowe uwarunkowania realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. Jej uzyskanie jest wymagane przed realizacją przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

 • ocena oddziaływania na środowisko - postępowanie, które obejmuje w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, a także zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli w stosunku do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o ile taki obowiązek zostanie nałożony;

 • ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 - ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczona do badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

 • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, które obejmuje w szczególności uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Global Bussines Promotion Group
Napisz do Nas:
© Global Business Promotion Group - All Rights Reserved